Ön offline van

A Nhood.hu Hírlevél feliratkozási kampány Nyereményjáték Hivatalos Részvételi Játékszabályzata

1. A nyereményjáték szervező

A nhood.hu hírlevél feliratkozási kampány Nyereményjáték ("Játék") szervezője a NHOOD Services Hungary Kft. (székhely: 1095 Budapest, Soroksári út 44. II. em.; cégjegyzékszám: 01-09-376444; adószám: 28842330-2-43; a továbbiakban: "Szervező"). A Játékhoz a Nyereményt, a Játék lebonyolítását, illetve a lebonyolításhoz kapcsolódó egyéb feladatokat a Szervező végzi. Szervező a Játékhoz kapcsolódó adatkezelést végzi a Játék jelen hivatalos játékszabályzata ("Játékszabályzat") és annak mellékletét képező adatkezelési tájékoztató ("Adatkezelési Tájékoztató") alapján.


A Játékban való részvétel a Játékszabályzatnak és az Adatkezelési Tájékoztatónak az automatikus elfogadását jelenti. A Játékos a részvétellel kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi a Játékszabályzatban és az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat, valamint hozzájárul az Adatkezelési Tájékoztatóban felsorolt személyes adatainak Szervező általi, Adatkezelési Tájékoztató szerinti kezeléséhez.

2. Kik vehetnek részt a játékban?

2.1 A Játékban részt vehet minden, 18. életévét betöltött devizabelföldi, magyar lakcímmel és a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, a 2.2. pontban meghatározott személyek körébe nem eső, továbbá saját vagy céges e-mail címmel ("E-mail cím") rendelkező természetes személy ("Játékos"), aki a Játék időtartama alatt a 4.1. pontban írtaknak megfelelően feliratkozik a nhood.hu hírlevelére.

A Játékos a nhood.hu weboldal hírlevelére történő feliratkozással és a Játékban való részvétel kifejezett elfogadásával elfogadja a Játékszabályzatban, az Adatkezelési Tájékoztatóban, valamint a nhood.hu weboldalra történő feliratkozással kapcsolatos felhasználási feltételek és adatkezelési tájékoztató által meghatározott valamennyi feltételt és hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező nyertesség esetén teljes nevét, e-mail címét, születési idejét az adott Játékkal összefüggésben az Adatkezelési Tájékoztatóban írtak szerint kezelje, továbbá a Játékos a részvétellel kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Szervező az adatait a Játékszabályzatban, valamint az Adatkezelési Tájékoztatóban írtak szerint felhasználja.

2.2. A Játékban nem vehetnek részt a Szervező, illetve a Játék szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő gazdálkodó szervezetek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, vagy velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, és mindezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bekezdésének 1. és 2. pontjában meghatározott hozzátartozói.


3. A Játék időtartama:

A Játék 2023. február 20. (hétfő) 10 óra 00 perctől 2023. március 20. (hétfő) 23 óra 59 percig tart.


4. A Játék menete

4.1. A Játékban a Játékos az alábbiak szerint vehet részt:
A Játékban való részvételhez  a Játékosnak fel kell iratkoznia a nhood.hu hírlevelére és el kell fogadnia a jelen Játékszabályzatot.

A Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, hogy a Játékos megfelel-e a jelen Játékszabályzat feltételeinek, amennyiben nem, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.

A Szervező sorsolás útján 1 db nyertest választ ki.

A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

A Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket kizárhatja a Játékból.

A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli. A Szervező nem ajánlja a Játékban való részvételt harmadik személy által regisztrált vagy nem valódi adatokat tartalmazó E-mail megadásával. Amennyiben nem saját maga által regisztrált E-mailt vesz igénybe a Játékos, a Játék kezdete előtt kérje a jogosult írásbeli hozzájárulását, a megfelelő jogosulti hozzájárulás esetleges hiánya miatti következményekért kizárólag Játékos felelős, a Játékkal kapcsolatos, E-mail postafiók, illetve profil használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező mindennemű felelősségét kizárja.


5. Nyertes kiválasztása

A Játék lezárását követően 1 db nyertes (a továbbiakban: "Nyertes") kerül kiválasztásra az alábbiak szerint:

A Nyertes kiválasztása sorsolás alapján történik. A Szervező a 4. pontban meghatározottak teljesítői közül számítógépes programmal a véletlenszerűség elve alapján sorsol. A sorsolás időpontja: 2023. március 21. (kedd) 10:00.

A Szervező a Nyertes kihirdetéséig zárhatja ki a Játékból azt a Játékost, aki nem felel meg a jelen Játékszabályzatban rögzített feltételeknek. A Szervező szintén kizárhatja a Játékból azt a Játékost, aki a jelen Játékszabályzat 6.2. pontjában foglaltak értelmében nem elérhető.

A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősségét kizárja.


6. A Nyeremény

6.1. A Nyertes 1 db 4* superior wellness pihenést nyer a Hotel Silvanus**** Visegrádban ("Nyeremény”) .

A Nyeremény vonatkozásában a Szervező a változtatás jogát fenntartja. A Szervező rögzíti, hogy felelőssége kizárólag a Nyeremény nyújtására terjed ki, a Nyeremény igénybevételéhez kapcsolódó további feltételek biztosítása már nem kötelezettsége.

A Nyeremény készpénzre, illetve egyéb kedvezményre nem váltható, készpénzben történő visszatérítés nem eszközölhető, továbbá egyéb kedvezményekkel nem vonható össze és utólag nem érvényesíthető. A Nyeremény másra át nem ruházható, kereskedelmi forgalomba nem hozható és semmilyen módon nem értékesíthető tovább.

6.2. Nyeremény kézbesítése

A Nyertes a Nyereményt az alábbiak szerint veheti át:
Szervező a Nyertest a Nyereményről elektronikus úton értesíti, amelyben felszólítja, hogy lépjen kapcsolatba a Szervezővel a Szervező által megadott e-mail címen, a Nyertes kisorsolását követően 48 órán belül, majd a Nyertes visszajelzése hiányában, további 24 órán belül ismételten. A Nyertes a második értesítést követően haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül a Szervező által megadott e-mail címre üzenetet küldve tud visszajelzést küldeni Szervező részére. Amennyiben a Nyertes ezt elmulasztja, úgy "nem elérhető"-nek minősül, és kizárásra kerül a Játékból.

Amennyiben a Szervező észleli, hogy a Nyertes „nem elérhető” vagy bármilyen okból nem kézbesíthető részére a Nyereménye, pótnyertes kiválasztására kerül sor a Szervező által.

Ha a Nyertes bármely okból egyáltalán nem elérhető, továbbá, ha a megkeresésre nem reagál a második értesítéstől számított 1 napon belül, vagy bármely okból nem veszi át a Nyereményét az egyeztetett helyen, az egyeztetett időpontban, a továbbiakban nem jogosult a Nyeremény átvételére, valamint kártérítési igénnyel sem élhet.

A Szervező kizárja a felelősségét a Nyeremény átadásának meghiúsulásáért, amely annak a következménye, hogy a Nyertes a Nyeremény odaítélését követően bármely okból nem elérhető az egyeztetett helyen és időpontban.

A Nyertes személyesen, a megadott név, illetve születési idő igazolásával, valamint átvételi elismervény aláírásával, vagy a Szervező és a Nyertes által egyeztetett feltételek alapján, elektronikus úton veheti át Nyereményét.

A Nyeremény kézbesítésének részleteit a Nyertessel a Szervező e-mailben egyezteti. Szervező a Nyereményt  futárszolgálat útján vagy elektronikus úton kézbesíti a Nyertes részére.

A Nyertes köteles együttműködni a Nyeremény átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz eleget és a Nyeremény átvétele meghiúsul, a Nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.


7. Személyi jövedelemadó, költségek

A Szervező vállalja, hogy amennyiben felmerül adó- vagy egyéb járulékfizetési kötelezettség a Nyereménnyel kapcsolatban, úgy a Szervező a Nyertes nevében kifizeti a Nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót. Az ezeken felül esetlegesen felmerülő más adó, díj és illeték, utazási költség, illetve minden kapcsolódó költség a Nyertest terheli.


8. Vegyes rendelkezések

A Szervező, illetve tulajdonosa, vezető tisztségviselői, és alkalmazottai a Nyeremény hibáiért, hiányosságaiért kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Játékos ilyen igényét jogszabályi keretek között a Nyeremény szolgáltatójával / gyártójával / forgalmazójával szemben érvényesítheti.

A Szervező nem oszt szét a Játékszabályzatban felsorolt Nyereményen túlmenő egyéb nyereményt és legfeljebb annyi nyereményt (ide nem értve a „vis major” esetét) oszt ki, amennyi a jelen Játékszabályzat 6. pontjában szerepel.

A Játékos a Játékban való részvételével kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező publikálja a Nyertes nevét a tömegtájékoztatási médiákban és egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló audio, fotó és videó anyagokban. A Nyertes felkérés esetén ellentételezési igény nélkül vállalja továbbá, hogy rendelkezésre áll média interjú céljából. A Szervező kérésére a Nyertesnek a fentieket aláírt nyilatkozattal kell megerősítenie. A Nyertesről a Nyeremény átvétele során készült hang-, illetve videofelvételt és fényképeket a Szervező reklámcélból, időbeli, térbeli, mód és mértékbeli korlátozás nélkül díjmentesen felhasználhatják a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett.

A Szervező kizárja a felelősségét minden, a szervereket ért külső, ún. SQL támadások, meghibásodás estére. Amennyiben a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a Játékos téves üzeneteket kap Nyereményét, a nyertes / nem nyertes státuszát, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

Szervező kizárja a felelősségét a rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt az nem vagy korlátozottan használható.

Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot bármikor megváltoztathatja vagy visszavonja külön értesítés és indoklás nélkül.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy amennyiben csalás gyanúja merül fel bármely Játékossal kapcsolatban, annak kivizsgálásához információt kérjen a Játékostól, illetve felfüggessze vagy kizárja a Játékost a Játékból. A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhet az a Játékos, aki bármilyen manipulációval él; aki a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban vesz részt a Játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen Játékosnak minősül például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, azon Játékosok, akik esélyeik növelése érdekében több e-mail címmel játszanak, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi Játékost. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító Játékos köteles megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek okozott. Szervező fenntartja a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett játékából kizárja azt a Játékost, aki a Játék során bizonyítottan a Játék internet oldalának feltörésével, robot, vagy spam program használatával, vagy egyéb más csalásra lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni.

Szervező rögzíti, hogy a Játékban megismertetésre kerülő különböző platformok a Játékban nem vesznek részt, a Játékot kizárólag a Szervező indítja. Az adatszolgáltatás a Szervező részére történik.

Ha a Játékkal kapcsolatban további kérdés vagy probléma merül fel, akkor az bbodavari@nhood.com  e-mail címen kérhető tájékoztatás.

Mellékletek:
1.sz.melléklet: Adatkezelési Tájékoztató


Budapest, 2023. február 20.


NHOOD Services Hungary Kft.
Szervező
 
1.sz.melléklet:
A Nhood.hu hírlevél feliratkozási kampány Nyereményjáték Hivatalos Adatkezelési Tájékoztatója


A jelen adatkezelési tájékoztató ("Adatkezelési Tájékoztató") irányadó a NHOOD Services Hungary Kft. (székhely: 1095 Budapest Soroksári út 44. II. em.; cégjegyzékszám: 01-09-376444; adószám: 28842330-2-43; e-mail: jog@nhood.com) mint adatkezelő ("Adatkezelő") által szervezett Nhood.hu hírlevél feliratkozási kampány Nyereményjáték ("Játék") keretében gyűjtött személyes adatok kezelésére.


1. A kezelt személyes adatok köre

A Játékban történő részvétel során a Játékos a következő személyes adatait bocsátja az Adatkezelő rendelkezésére:
•    Vezetéknév
•    Keresztnév
•    E-mail cím


A Nyertesnek ezen felül a következő adataikat is meg kell adniuk:
•    Teljes név
•    Születési dátum
•    E-mail cím
•    Szállítási cím

Amennyiben a Játékos a fenti személyes adatait nem kívánja megadni, illetve nem járul hozzá a személyes adatai kezeléséhez a Játékban nem tud részt venni.


2. Az adatkezelés célja és időtartama

Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat a Játékkal összefüggésben, a Játék lebonyolítási időtartama alatt kapcsolattartás (e-mailben vagy írásban) és adminisztráció, valamint a Nyeremény átadása céljából kezeli, illetve dolgozza fel. A Játékkal összefüggésben kezelt személyes adatok a Játék lezárását követően is megmaradnak a kiszolgáló szervereken.


3. A személyes adatok kezelésének jogalapja

A Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes és befolyásmentes hozzájáruláson alapul. A Játékos a Játékszabályzat és az Adatkezelési Tájékoztató elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő hozzáférjen a személyes profiljához tartozó 1. pontban meghatározott adatokhoz és azokat az Adatkezelési Tájékoztatóban írtak szerint kezelje.


4. A Játékos jogai a kezelt adataival kapcsolatban

Adatkezelő bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy személyes adatai kezeléséről tájékoztatást és azokhoz hozzáférést kérjen, valamint kérje azok törlését, kezelésének korlátozását vagy helyesbítését, továbbá gyakorolhassa az adathordozhatósághoz való jogát. A Játékosnak jogában áll a 3.) pontban meghatározott, személyes adatainak kezeléséhez való hozzájárulását visszavonni.

Az Adatkezelő a Játékos részéről érkező, a fentiek iránti kérelmét az alábbi elérhetőségeken fogadják: 1095 Budapest, Soroksári út 44. II. em. postai címen, vagy a jog@nhood.com e-mail címen. Az Adatkezelő a Google szerverek által tárolt adatokért kizárja a felelősségét.

Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján az Adatkezelő által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat.

Amennyiben a Játékos személyes adatainak törlését a Nyeremény átadása előtt kéri, úgy tudomásul veszi, hogy a Játékban való minden jogosultságát elveszti, és a Játékból kizárásra kerül.


5. Adatbiztonság

Az Adatkezelő megtesz minden tőle elvárhatót annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg.


6. Jogérvényesítési lehetőségek

Az Adatkezelő mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék. Amennyiben a Játékos úgy érzi, hogy ezeknek az Adatkezelő nem felelt meg, észrevételét megírhatja a jog@nhood.com e-mail címre vagy a 1095 Budapest, Soroksári út 44. II. em. postai címre.

Amennyiben a Játékos úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát az irányadó jogszabályok szerint panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál ("NAIH") és/vagy bírósági eljárást indíthat az Adatkezelővel szemben.

A NAIH elérhetőségei:
cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.;
telefonszám: +36 1 391 1400;
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu.;
honlap: www.naih.hu.


7. Egyéb rendelkezések

Jelen Adatkezelési Tájékoztatóra a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendelet ("GDPR") és, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak.

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Adatkezelési Tájékoztatót az érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan, bármikor módosítsa.


Budapest, 2023. február 20.


NHOOD Services Hungary Kft.
Adatkezelő