Ön offline van

Adatkezelési tájékoztató a Nhood Ügyfélparty 2021 rendezvényen készülő fényképekkel és videófelvétellel összefüggő adatkezelésről

A NHOOD Services Hungary Kft. (a továbbiakban: „Adatkezelő”) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban GDPR) előírásai szerint ezúton tájékoztatja, jelen tájékoztatóval az Ön személyes adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről.

AZ ADATKEZELŐ PONTOS MEGNEVEZÉSE, ELÉRHETŐSÉGEI:
név:    NHOOD Services Hungary Kft.
székhely:    1095 Budapest, Soroksári út 44. II. em.
honlap:    https://www.nhood.hu/hu
központi e-mail cím:    jog@nhood.com
központi telefonszám:    +36 1 887 45 20
törvényes képviselő:    Pascal Steens ügyvezető

KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE:
 • képmás fénykép, illetve videófelvétel formájában;
 • név;
 • céges e-mail cím.
AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:
A NHOOD Ügyfélparty 2021 elnevezésű rendezvény dokumentálása céljából a résztvevőkről (érintettekről) képmást rögzítő fénykép, illetve videófelvétel készítése formájában, továbbá a rendezvény bemutatása és az Adatkezelő népszerűsítése céljából a videófelvétel közzététele az Adatkezelő saját weboldalán (nhood.hu), valamint közösségi médiaoldalain és internetes kommunikációs csatornáin (Linkedin, Teams), továbbá Youtube csatornáján. Az érintett nevét és céges e-mail címét azonosítás céljából kezeli az Adatkezelő.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:
a GDPR 6. cikk (1) a) szerinti az érintett hozzájárulása

AZ ADATKEZELÉSBE BEVONT ADATFELDOLGOZÓK ÉS AZ ADATFELDOLGOZÁSI MŰVELET MEGJELÖLÉSE:
 • név: Németh Szabolcs e.v.
  • székhely: 1213 Budapest, Lázár Vilmos utca 8/a.
  • tevékenység: fénykép felvételek készítése
 • név: Paprika Studios Kft.
  • székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 2/b
  • tevékenység: videófelvételek készítése
AZ ADATKEZELÉS SORÁN AZ ADAT AZ ALÁBBI HARMADIK SZEMÉLYEK RÉSZÉRE, A MEGJELÖLT JOGALAPPAL KERÜL TOVÁBBÍTÁSRA:
Az Adatkezelő az adatokat harmadik fél részére nem továbbítja, ám felhívja az érintettek figyelmét, hogy személyes adatok bíróság és hatóság részére történő kiadását előírhatja jogszabály. Amennyiben bíróság vagy hatóság jogszabályban rögzített eljárása során személyes adatok átadására kötelezi az Adatkezelőt, úgy Adatkezelő, jogszabályi kötelezettségét teljesítve, köteles a kért adatokat az eljáró bíróság vagy hatóság rendelkezésére bocsájtani.

A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK IDŐTARTAMA:
A rendezvény időpontját követő 5 (öt) évig vagy az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, a kettő közül a korábbi időpontig.

AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL TÉNYE: 
Az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nem történik.

AZ ÉRINTETTI JOGGYAKORLÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK:
Az Adatkezelő tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását követően az alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet:
 • kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
 • kérheti személyes adatainak helyesbítését,
 • visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását,
 • kérheti személyes adatai törlését, ha azok kezelése véleménye szerint jogellenes vagy az azokkal elérendő célból az Adatkezelőnek már nincs rá szüksége,
 • kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását,
 • élhet adathordozhatósághoz való jogával.

Az Adatkezelő törekszik arra, hogy az Önnek adott tájékoztatás minden esetben a GDPR által meghatározott szabályok teljesítése mellett is a lehetőségekhez mérten tömör, átlátható, érthető, könnyen hozzáférhető, világos és közérthető legyen.

Kérelmét elsősorban írásban terjesztheti be az Adatkezelőhöz címzett, jelen tájékoztatóban feltüntetett elérhetőségén. Amennyiben Ön azonban szóbeli tájékoztatást kér, úgy személyazonossága igazolását követően az Adatkezelő erre felhatalmazott munkatársa a tájékoztatást szóban is megadhatja, ha a tájékoztatáshoz szükséges adatok részére rendelkezésére állnak. Minden más esetben az igényt munkatársunk rögzíti és a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt kérelmével kapcsolatosan. Ezt a határidőt maximum további két hónappal hosszabbíthatjuk meg, ha a kérelem összetettsége vagy az aktuálisan kezelt kérelmek száma ezt indokolja, ellenben erről a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül, elektronikus úton tájékoztatjuk.

Amennyiben nem intézkedünk a kérelmére vagy az intézkedésünket nem fogadja el, úgy jogorvoslattal élhet. Adatkezelési eljárásunkkal kapcsolatos panasszal Ön fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.) vagy a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez. Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság gyakorlata alapján panaszát akkor fogadja be a Hatóság, hogy ha előbb az adatkezelőhöz, esetünkben tehát hozzánk fordult, de nem intézkedtünk a kérelmére vagy az intézkedésünket nem fogadta el. Javasoljuk ezért, hogy először az Adatkezelővel vegye fel a kapcsolatot!

Budapest, 2021. szeptember 22.

NHOOD Services Hungary Kft.
Adatkezelő